Chợ hoa Bến Bình Đông - Quận 8, một chiều tháng Chạp