Nậm Nghiệp (Sơn La) | Hoa nở lưng đồi

  Một trong những nơi hạnh phúc nhất mình đã từng đi qua.
Cre: Khánh Phan