Đi qua mùa thương nhớ

  Ban trắng Đà Lạt từ 2019 tới nay.
Cre: Nguyễn Ngoan