“Cung đường thần tiên” ven biển Ninh Thuận

  “Cung đường thần tiên” ven biển Ninh Thuận

  • Vịnh Vĩnh Hy - Mũi Dinh - Cà Ná

Cre: Trương Đình Minh