Xuyên Việt ngày 1: Đến Quảng Bình vào những ngày nhiều mây