Thảo nguyên Suôi Thầu - Xín Mần - Hà Giang

  Một địa điểm check-in siêu đẹp khi đến Hà Giang.
Cre: ĐÀM THỊNH