Phố Lồng Đèn Lương Nhữ Học

  Phố Lồng Đèn Lương Nhữ Học, Q5 | Những ngày cận Tết Trung Thu
Cre: Thanh Dat Phan