Hoàng hôn Đà Lạt 10 điểm không có nhưng.

  Đẹpppp!
Cre: Natureside