Thảo Nguyên Masara

  Cỏ hồng năm nay ở Thảo Nguyên Masara, Đức Trọng, Lâm Đồng
Cre: Phạm Kim Nhân