Suối Tía, nơi khởi nguồn của hồ Tuyền Lâm, đẹp như tiên cảnh.