Một ngày nắng đẹp vào lúc 6h30 tại Vũng Rô, Phú Yên