Đây không phải Thuỵ Sĩ. Mà đây là Suôi Thầu, Việt Nam.