Check-in Hà Giang

  Một buổi sáng đầy sương, mây và nắng nơi cực bắc tổ quốc. Thấy một ngôi làng ẩn hiện trong sương.
Cre: Nguyễn Sỹ Đức