Biển vô cực Quang Lang

  Only in the eyes of love, you can find infinity.
  Biển vô cực Quang Lang, Thái Thụy, Thái Bình bắt đầu vào mùa đẹp.
ảnh: Nguyễn Trọng Cung