Côn Sơn một ngày cuối xuân…

  Tưởng nhớ Danh nhân Văn hóa Thế giới, vị Anh hùng Dân tộc Nguyễn Trãi.
  • Côn Sơn, Chí Linh, Hải Dương
ảnh: Lewis Ng